Privacyreglement Meer dan IQ ©

1. In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.
De Verordening is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: De bescherming van natuurlijke personen in verband met de uitwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als eigenaar van Meer dan IQ voor het uitvoeren van een verantwoorde coaching over u, uw kind vast moet leggen.


2. In verband hiermee ontvangt u bij de intake een Toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens waarop u kunt aangeven voor welke gegevens u toestemming geeft om vast te leggen.


3. De ouders/verzorgers hebben te allen tijde het recht de hiervoor gekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook, in te trekken. Het gaat dan om een schriftelijke, ondertekende melding.


4. In het Toestemmingsformulier contacten met derden wordt expliciet toestemming gevraagd om informatie te delen met derden, zoals door de ouders/verzorgers vermeld. Het gaat hier om bij de coaching betrokkenen. De ouders/verzorgers hebben te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het gaat dan om een schriftelijke, ondertekende melding.


5. Niemand behalve de directeur van Meer dan IQ en de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of de cliënt zelf, heeft inzage in het cliëntdossier,
tenzij een cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.


6. Gegevens van cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.


7. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens vijftien jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerden deze gegevens in kunnen zien.

Enige kanttekening: De financiële administratie van Meer dan IQ wordt door een vrijwilliger van Meer dan IQ verwerkt maar na (beveiligde) verzending niet op een andere computer dan die van Meer dan IQ bewaard. De vrijwilliger heeft geen toegang tot het dossier van cliënten.
De vrijwilliger heeft een geheimhouding ondertekend bij Meer dan IQ.


8. Wanneer u van mening bent dat Meer dan IQ niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.


Klachtenreglement

Wanneer u een klacht heeft over de zorg/coaching door Meer dan IQ dan vraag ik u om in eerste instantie contact op te nemen met de eigenaar
van Meer dan IQ, Anja de Groot. Als wij er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie.

Voor informatie kijk hier: Klachtenreglement KPZ


Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen
met Klachtenportaal Zorg.
Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling
te nemen en welke procedure erbij past.
Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de
klachtenprocedure goed opgestart wordt.
Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent?
Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.
U start dan nog geen procedure op.
Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg.
U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.
Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.